HOME >> 支援実績/講演・発表/記事掲載等
支援実績/講演・発表/記事掲載等

分類一覧

ログ検索

過去ログ

支援実績/講演・発表/記事掲載等

雑誌掲載

日経コンピュータ
2004年3月22日号/0596

特集1/トラブルの根本原因を絶つ レビューを見直せ/総論 [52頁]
レビュー軽視の対症療法はもう限界

特集1/トラブルの根本原因を絶つ レビューを見直せ/Part3 誤解を防ぐ [66頁]
見える形で “正解”を示せ